Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Poskytovat zpracovává zákazníkem zadané osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a od 25. 5. 2018 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce

JIrent s.r.o. se sídlem Pňovice 30, 26242 IČO: 09903798
Společnost je vedná u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 344352
(dále jen jako „Správce či Poskytovatel“) Kontaktní údaje Správce
E-mail: info@jirent.cz 
Adresa: Pňovice 30,26242 Rožmitál pod Třemšínem

 1. I bez souhlasu Zákazníka je Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje týkající se Zákazníka za účelem:
  • uzavření Smlouvy a plnění práv a povinností ze Smlouvy;
  • dodržování povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů, např. archivačních povinností a povinností vůči orgánům státní správy; a
  • zajištění oprávněných zájmů Poskytovatele jako jsou: rozvoj a vývoj poskytovaných služeb; nahrávání a monitorování hovorů se Zákaznickou linkou; evidence dlužníků; vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů; předcházení vzniku škod na majetku Poskytovatele.
 2. Zákazník je povinen uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých údajů sdělených Poskytovateli. Ochrana osobních údajů Zákazníka – fyzické osoby je poskytována Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a Zákonem o ochraně osobních údajů.
 3. Pouze se souhlasem Zákazníka je Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje týkající se Zákazníka za účelem:
  • zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb Poskytovatele či třetích stran;
  • monitorování chování Zákazníků na Internetových stránkách (nad rámec pouhého získání informací o chování uživatelů navštěvujících Internetové stránky prostřednictvím cookies);
  • profilování Zákazníků;
  • předávání osobních údajů třetím stranám (mimo rozsah, který je nutný k plnění práv a povinností ze Smlouvy).
  • Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a Zákazník je oprávněn jej kdykoli odvolat e mailem či písemně na adrese poskytovatele.
 4. V rozsahu nezbytném pro naplnění účelů uvedených v čl. 2 a 3 tohoto dokumentu zpracovává Poskytovatel zejména následující kategorie osobních údajů týkajících se Zákazníka:
  • identifikační údaje Zákazníka (jméno a příjmení, adresa bydliště, podpis, datum narození, kopie občanského průkazu, kopie řidičského průkazu u Zákazníka - podnikající fyzické osoby adresa sídla a IČO);
  • kontaktní údaje (e mailová adresa, telefonní číslo);
  • údaje o objednaných službách Poskytovatele (druh a specifikace poskytované služby, objem služeb a jejich cena, informace o platební morálce);
  • údaje o aktivitě Zákazníka na internetu (některé druhy tzv. cookies, údaje poskytnuté sítěmi Facebook, Seznam a Google).
 5. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. V případě osobních údajů uvedených v čl. 4 tohoto dokumentu zpravidla nejdéle po dobu 10 let. I po uplynutí této doby je však Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v anonymizované podobě. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Zpracováním Osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. osobu provozující pro Poskytovatele call centrum). Kromě osoby pověřené zpracováním údajů nebudou tyto údaje Poskytovatelem bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
 7. V souvislosti s ochranou osobních údajů má Zákazník zejména právo:
  • získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a na informace o jejich zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. informace o účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů; příjemcích osobních údajů; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy);
  • požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají Zákazníka, a s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
  • požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje Zákazníka, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; Zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány; osobní údaje byly zpracovávány protiprávně);
  • požadovat, aby Poskytovatel omezil zpracování, v kterémkoli z případů uvedených v čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
  • získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Poskytovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Poskytovatel bránil;
  • kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele či třetí strany, včetně profilování a přímého
  • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 17000

V Pňovicích 27. 2. 2021